item1

Forside

Vedtægter

Bestyrelse

Generalforsamlinger

Økonomi

Kontingent

Trafik

Nybyggeri

Snerydning

Fester

Kort

Galleri

Links

Kontakt

Når du betaler kontingent til SKGL, betaler du også til vores fælles fejeordning. Ordningen betyder, at der bliver ryddet sne og saltet i kvarteret i vinterperioden. Rydning og saltning sker typisk om morgenen. Ordningen sikrer, at kvarteret er tilgængeligt for alle i løbet af vinteren - men den fritager dog ikke den enkelte grundejer for ansvar som følge af manglende snerydning. I perioder med meget kraftigt snefald kan fejemanden ikke altid følge med - og man må da regne med også at skulle give en hånd med og selv salte og rydde sne. SKGL opfordrer til, at man i sådanne situationer hjælper hinanden, hvis naboen fx ikke har mulighed for at rydde sne pga. ferie, sygdom mv.

Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug (SKGL) har indgået aftale med Snevagten om snerydning.

Aftalen omfatter snerydning i hele SKGLs område herunder også fortove i hele bredden (ikke som sidste år kun i ca. en flisebredde!). Snerydning forudsætter ifl. aftalen at cykler, biler, skraldespande, m.v. er fjernede, så snerydningsmaskiner har adgang til at køre på arealet. Områder, der ikke er ryddelige og frit tilgængelige, vil ikke blive sneryddet og saltet, og dette giver ikke ret til afslag i pris eller efterfølgende snerydning. Alle er forpligtet til at sikre, at løsøre er fjernet og at der således er fri adgang til snerydning på arealet.

Snevagten kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på ting, kantstene, kloakdæksler, installationer, kabler, cykelstativer, skraldestativer, m.v., der ikke var tydeligt synlige under snerydningen.

I tilfælde af mangelfuld snerydning kan der rettes henvendelse Snevagten på telefon 38711700 eller e-mail cg(at)snevagten.dk

____________________

Strandpromenade-Kvarterets Grundejerlaug (SKGL) has an snowclearing agreement with 'Snevagten'.

The agreement includes cleaning for snow in the entire SKGL’s area including sidewalks (full width - not like last year). The agreement require that bikes, cars, bins , etc. are removed, so that the sweeping machines have access. Areas that are not cleared and accessible will not be cleaned and salted and this gives no right of reduction in the price or subsequent clearing of snow. Everyone is required to ensure that the area to be cleaned for snow are cleared and thus accessible for the sweeper. Snevagten can not be held liable for damage to property , curbs , manhole covers, fixtures, cables, bicycle racks, trash racks , etc. that were not clearly visible during snow cleaning.

In the event of inadequate snow cleaning please contact Snevagten phone 38711700 or e-mail cg(at)snevagten.dk

tegn